top of page

Politika EMS

Společnost Veblo a.s. stanovuje tuto politiku a je vyjádřením postoje vedení a všech pracovníků společnosti k životnímu prostředí a ochraně zdraví při práci. Ochrana a tvorba životního prostředí, vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek pro své pracovníky a jejich trvalé zlepšování, včetně prevence znečišťování a vzniku havárií, minimalizace vzniku pracovních úrazů patří k nejvyšším prioritám společnosti. Pro jejich splnění přijímá společnost tyto zásady:

 

Soulad s environmentálními předpisy, předpisy BOZP a PO a dalšími požadavky

Plnit požadavky právních předpisů na ochranu životního prostředí, zdraví člověka, místních vyhlášek, vnitřních předpisů a požadavků zákazníka.

 

Minimalizace dopadů na životní prostředí při své činnosti

Omezovat nebo nahrazovat nebezpečné látky látkami přívětivějšími pro životní prostředí všude, kde to bude možné. Snižovat množství nebezpečných a ostatních odpadů.

 

Minimalizace rizik

Důsledně zamezovat vzniku nepřijatelných rizik a snižovat vliv přípustných rizik v oblasti BOZP. Zajišťování soulad s požadavky právních předpisů a jiných požadavků platných pro oblast životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na preventivní přístup k této problematice.

 

Optimalizace a snižování spotřeby vody a energií

Trvale hledat možnosti snižování spotřeby vody a energií, vstupních surovin a materiálů.

 

Havarijní připravenost

Předcházet vzniku havarijních situací a v případě, že nastanou, postupovat v souladu s Havarijním plánem a Požární poplachové směrnice zajišťujících minimalizaci dopadů na životní prostředí a ochranu zdraví při práci. Pravidelně školit pracovníky a prověřovat schopnost správné reakce na vzniklé havarijní situace.

 

Hodnocení budoucích dopadů na životní prostředí a rizik

Hodnotit dopady na životní prostředí a rizika před použitím nových technologií a materiálů. Upřednostňovat procesy s minimálním vlivem na životní prostředí a minimálními pracovními riziky. Veblo a.s. | Pod Pekařkou 107/1 | 140 00 | Praha 4 | IČO: 04189825 |DIČ: CZ04189825| zapsán v obchodním rejstříku vedeném v Praze, TEL:704 974 047| email:sekretariat@vebloas.cz|www.vebloas.cz

 

Vzdělávání pracovníků a motivace

Trvale rozvíjet environmentální povědomí všech zaměstnanců tak, aby při svých činnostech předcházeli nebo omezovali jejich negativní působení na životní prostředí. V oblasti BOZP a PO pravidelně informovat pracovníky o rizikách a opatření k jejich minimalizaci.

 

Dodavatelé služeb Seznamovat

pracovníky dodavatelských společností se zásadami a postupy a vyžadovat jejich uplatňování a prověřovat jejich chování k životnímu prostředí. Seznamovat pracovníky s riziky.

Soubory ke stažení:
bottom of page